Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Några vanliga frågor - Finlands ambassad, Haag : Tjänster : Några vanliga frågor

FINLANDS AMBASSAD, Haag

Ambassade van Finland
Fluwelen Burgwal 58
2511CJ Den Haag, Nederländerna
Tel. +31-70-346 9754, sanomat.haa@formin.fi
English | Nederlands | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Några vanliga frågor

Körkort

Upplysningar av körkort ges av Ajoneuvohallintokeskus (AKE) och av polisverket på den hemort, där man senast varit fast bosatt. I Nederländerna ges upplysningar av Rijksdienst voor het wegverkeer (lokala myndigheten som håller körkortregistret), för information +31-598393330, 0900-0739.

Medborgarskap

Behållande av medborgarskap vid uppnående av 22 års ålder

En finsk medborgare som också har medborgarskap i någon främmande stat behåller sitt finska medborgarskap vid uppnående av 22 års ålder endast om han/hon har tillräcklig anknytning till Finland.

En tillräcklig anknytning anses föreligga, om

  • personen är född i Finland och har i lagen om hemkommun i Finland när han/hon fyller 22 år
  • personen har haft hemkommun i Finland eller egentligt bo och hemvist i Danmark, Island, Norge eller Sverige sammanlagt minst sju år innan han/hon fyllde 22 år
  • personen efter att ha fyllt 18 men inte 22 år 
  1. har fått finskt pass  
  2. i Finland fullgjort värnplikt eller civiltjänst  
  3. skriftligen har meddelat en finsk diplomatisk beskickning eller magistraten att han/hon vill behålla sitt finska medborgarskap. Anmälan är fri till formen och den kan göras skriftligt. Anmälan kan dock inte lämnas hos hederskonsulatet. I fall du lämnar anmälan skriftligt, bör den vara verifierad officiellt eller av två personer. Dessutom är det bra att bifoga t.ex. en kopia av sitt pass, även den verifierad officiellt eller av två personer.

Tilläggsuppgifter fås från Migrationsverkets hemsidor.

Införsel av hundar och kattor från annat EU-land till Finland

Uppgifter gällande införsel av husdjur ges på Evira sidor.

Finska tullbestämmelser

Uppgifter om bestämmelserna ges på tullens sidor.

Värnplikt i Finland

Enligt finsk lag är varje finländsk man värnpliktig. Uppbådet börjar den 1 januari det år en man fyller 18 år och fortsätter fram till den 31 december det år han fyller 30 år.

Finlands värnpliktslag ändrades den 1 januari 2008. Den värnpliktige är inte skyldig att infinna sig till uppbåd eller militärtjänstgöring om han också är medborgare i ett annat land och har bott i något annat land än Finland under de senaste sju åren. Regionalbyrån skickar ut en anmälan om detta till en värnpliktig som enligt befolkningsregistreringen uppfyller dessa krav. En värnpliktig som befriats från tjänstgöring på grund av mångfaldigt medborgarskap kan dock beordras till tjänstgöring om han flyttar tillbaka till Finland innan han fyllt 30 år och inte fullgjort militärtjänstgöring i ett annat land.

Ärenden som gäller värnpliktiga sköts av regionalbyråerna. Den värnpliktige hör till den region där han senast bodde eller den kommun där han är röstberättigad i Finland. Också för att kunna sköta värnpliktsärenden är det viktigt att den värnpliktige kommer ihåg att meddela de finska myndigheterna sina aktuella adressuppgifter.

Kontaktuppgifter till regionalbyråerna: http://www.forsvarsmakten.fi/maavoimat/aluetoimistot/index.dsp?rp 

Formulär: http://www.forsvarsmakten.fi/asiointi/?rp

Handbok för beväringar: http://www.forsvarsmakten.fi/varusmies/index.dsp?rp

Registrering av barn som föds utomlands och äktenskap som ingås utomlands i det finska befolkningsdatasystemet

Ambassaden förmedlar vidare till magistraten registreringsanmälningar av barn födda utomlands och äktenskap som ingåtts utomlands för registrering i det finska befolkningsdatasystemet.

För registrering ska man fylla i blanketten ”anmälan om utomlands född finsk medborgare” eller ”anmälan om utomlands vigd finsk medborgare”. Blanketten ska fyllas i noggrant. När det gäller födelseregistrering av ett barn ska man också fylla i dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap. I befolkningsregistersystemet kan anges bara ett modersmål. Man bör även ange ett telefonnummer eller en e-postadress i samband med adressuppgifterna så att registreringsmyndigheten vid behov kan ta kontakt för att få tilläggsinformation.

Nödvändiga bilagor till registreringsanmälan:

  • originalutdrag ur födelse- eller äktenskapsregister försett med en apostillestämpel. Utdraget ska vara internationellt (dvs. omfatta text på engelska) eller det ska vara officiellt översatt till finska eller svenska. Utdraget ges av avdelningen för befolkningsuppgifter (burgerlijke stand) i den kommun där barnet är fött eller äktenskapet har ingåtts. Apostillestämpeln ges av underrätten (Rechtbank).

  • För att registrera att ett barn har dubbelt medborgarskap ska man bifoga intyg över medborgarskap i ett annat land. Det kan t.ex. vara en kopia av barnets utländska pass eller ett utdrag ur det nederländska befolkningsregistret (internationell flerspråkig version) med apostille varav medborgarskapet framgår.

  • Om barnet är fött utanför äktenskapet och faderskapet har erkänts i Nederländerna kan erkännandet av faderskapet registreras också i Finland. Dokumentet om erkännande av faderskapet ska förses med apostillestämpel och översättas till finska, svenska eller engelska av en auktoriserad translator. Ta kontakt med ambassaden för närmare upplysningar.

  • Kopior av föräldrarnas/makarnas pass

Blanketter:

pdfUtomlands född finsk medborgare

pdfUtomlands vigd finsk medborgare

pdfUtomlands registrerad parnerskap

Biometriska pass

Information om biometriska pass kan hittas på inrikesministeriets hemsida.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.6.2012


© Finlands ambassad, Haag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter